BSCKII: Nguyễn Hữu Mùi

BSCKII: Nguyễn Hữu Mùi
Chức danh
Trình độ chuyên môn

Phó Giám đốc

Chứng chỉ & Bằng cấp
Bác sỹ chuyên khoa cấp II