BHXH tỉnh Bắc Ninh thực hiện in, cấp thẻ BHYT mẫu mới kể từ ngày 08/7/2022

29/07/2022

Thực hiện Quyết định số 1666/QĐ-BHXH ngày 03/12/2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), các trường hợp được cấp thẻ BHYT theo mẫu mới là:

- Người mới tham gia.

- Cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng, thay đổi thông tin ghi trên thẻ BHYT.

Mẫu thẻ BHYT mới có một số thay đổi so với mẫu thẻ BHYT đang sử dụng. Cụ thể:

 -Thẻ BHYT mới có dấu phiên hiệu in sẵn của BHXH Việt Nam do Trưởng ban Quản lý Thu-Sổ, thẻ thừa lệnh Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ký (mẫu thẻ BHYT cũ dấu phiên hiệu do Giám đốc BHXH tỉnh ký).

- Mã số trên thẻ BHYT mới gồm 10 ký tự, được sử dụng để tra cứu thông tin về thẻ BHYT (mẫu cũ là 15 ký tự).

- Thẻ BHYT mới không thể hiện địa chỉ người tham gia trên thẻ.

- Nơi cấp, đổi thẻ BHYT sẽ in tên địa danh của huyện và tỉnh nơi cơ quan BHXH in, cấp đổi thẻ BHYT cho người tham gia;

- Mã mức hưởng BHYT được chuyển xuống cùng dòng thể hiện ngày, tháng, năm sinh, giới tính, mã đối tượng sinh sống.

Còn lại các nội dung khác vẫn như mẫu thẻ BHYT mẫu cũ.

Đối với thẻ BHYT theo mẫu cũ được cấp trước ngày 08/ 7/2022 vẫn tiếp tục được sử dụng để khám, chữa bệnh BHYT (nếu còn thời hạn sử dụng). Thẻ BHYT mẫu mới được sử dụng song hành với thẻ BHYT mẫu cũ và đều có giá trị sử dụng như nhau khi đi khám, chữa bệnh BHYT; người tham gia BHYT được bảo đảm đầy đủ quyền lợi theo quy định.

                          

Mẫu thẻ BHYT mới