Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024 (15/5-22/5)

16/05/2024

Ngày 13/02/2019, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 173/QĐ-TTg lấy tuần lễ từ ngày 15/5 đến 22/5 hàng năm làm Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai.

Năm nay, Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2024 (từ ngày 15/5 - 22/5) được lấy chủ đề “Hành động sớm - Chủ động trước thiên taivới mục tiêu tăng cường thông tin truyền thông, nâng cao năng lực cộng đồng; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương trong công tác phòng chống thiên tai; sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai.

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024, Sở Y tế đã có công văn yêu cầu các đơn vị triển khai các hoạt động:

- Lồng ghép tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tại đơn vị như: Hội nghị, hội thảo; treo pano, băng rôn với các thông điệp hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai tại trụ sở đơn vị.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông qua mạng xã hội về chủ đề, mục đích, ý nghĩa của Tuần lễ Quốc gia năm 2024; phổ biến tuyên truyền các tài liệu, ấn phẩm truyền thông do Ban Chỉ đạo về phòng, chống thiên tai xây dựng.

- Hướng dẫn nâng cao kiến thức, kỹ năng về các hoạt động phòng ngừa, ứng phó thiên tai, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho người dân, trẻ em tại cộng đồng;

- Thường xuyên tăng cường kiểm tra, rà soát và xây dựng các phương án và chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng triển khai công tác y tế, phòng chống dịch bệnh khi có thiên tai, thảm hoạ, ngập úng xảy ra xảy ra; thực hiện tốt phương châm “Bốn tại chỗ”

Các hoạt động được diễn ra tập trung trong tháng 5/2024.

* KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN:

+ Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai (15/5-22/5/2024).

+ Phòng, chống thiên tai: Từ ứng phó đến hành động sớm.

+ Phòng, chống thiên tai: Hành động sớm - Chủ động trước thiên tai