Tuyên truyền, phổ biến thể chế, chính sách lĩnh vực Nội vụ

22/05/2024

Để nâng cao ý thức chấp hành các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các chế độ, chính sách, các quy định mới liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hiện nay. Ngày 16/5, Sở Y tế Bắc Ninh đã ban hành công văn số 1214/SYT-TCHC về việc tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện thể chế , chính sách lĩnh vực Nội vụ.

Theo đó, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị triển khai tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể viên chức, người lao động trong đơn vị các nội dung chính sách mới, quy định mới tại các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng từ năm 2023 đến nay và áp dụng các quy định trên vào các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo đúng quy định.

 

Chi tiết các văn bản xem Tại đây:

/uploads/files/ND59_VU.CTTN_0_161640.pdf

/uploads/files/TL.KHTC_TT%2002.09.14.pdf

/uploads/files/Vu.TCBC_N%C4%90%2029_Q%C4%90%2023.pdf

/uploads/files/LV.CCVC_N%C4%90%2048.71.73.85_TT03.05.06.12.pdf

/uploads/files/LV.TCCB_TT08.07.pdf

/uploads/files/LV.TDKT_N%C4%90%2098.pdf